Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü

Sosyal Hizmetler Programı

PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER:

 

          

Programın Amacı 
Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programı kişilerin kendi olanakları dışında gerçekleşen maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının karşılanması ve ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli olan eğitimi veren bir ön lisans programıdır. Sosyal sorunların önlenmesine ve çözümlenmesine, yaşam standartlarının iyileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla eğitim veren Programın öncelikli hedefi toplumsal sorunlardan kaynaklanan dezavantajlı durumların oluşmasını önlemek, oluşan sorunları ortadan kaldırmaktır.

Bölümün Hedefi  :  Amaçlar kısmında belirtilen nitelikler çerçevesinde alanında nitelikli Sosyal Hizmet asistanı yetiştirmek.

 

Öğrenme Çıktıları   

  * Sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik temel kavramları tanımlayabilecektir.
•    * Aile ve kadına yönlik sosyal hizmet kuruluşlarını sıralayıp açıklayabilecektir.
•    * Çocuklar ve gençlere yönelik sosyal hizmet kuruluşlarını sıralayıp açıklayabilecektir
•    * Özürlü ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet kuruluşlarını sıralayıp açıklayabilecektir.
•    * Sağlık alanındaki sosyal hizmet işlevi gören kurum ve kuruluşları sıralayıp açıklayabilecektir
•    * Suçlulukla ilgili sosyal hizmet kuruluşlarını sıralayıp açıklayabilecektir
•    * Sosyal güvenlik ve sosyal yardım kavramlarını ilişkilendirerek, evsiz, afetzede, madde bağımlıları gibi yeni hedef kitlelere yönelik sosyal hizmet kuruluşları ile yabancılara yönelik sosyal hizmet kuruluşlarının genel yapılanmasını anlatabilecektir.

Eğitim Öğretim Yöntemleri  
Başlıca öğrenme faaliyetleri
Kullanılan Araçlar
Ders
Dinleme ve anlamlandırma
Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar

Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar
Özel Destek / Yapısal Örnekler
Önceden planlanmış özel beceriler
 
Role Yapma / Drama
Önceden planlanmış özel beceriler
Standart derslik teknolojileri, özel donanım
Problem Çözme
Önceden planlanmış özel beceriler
 
Vaka Çalışması
Önceden planlanmış özel beceriler
 
Beyin Fırtınası
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması
Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

Küçük Grup Tartışması
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar,

Gösterim
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme
Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Benzetim
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri
Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Seminer
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler
Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, özel donanım

Grup Çalışması
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması

İnternet veri tabanları
Ödev
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma,
 
Sözlü
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum
Özel donanım

İnceleme / Anket Çalışması
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma
İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta

Panel
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme
 
Konuk Konuşmacı
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme
 
Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri
Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler
Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, özel donanım

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:    
Yüksekokulların sosyal hizmetler programından mezun olanlar "Sosyal Çalışmacı Asistanı" ünvanı ile görev yaparlar. Sosyal çalışmacı asistanı, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümünde bireylere, mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olur; bu sorunların toplumsal olarak önlenmesi ve çözülmesi için kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalarını yürütür.

Kabul Koşulları  :  Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur
Üst Kademeye Geçiş :   ÖSYM tarafından belirlenen şartlar ve kontenjanlar dahilinde DGS sınavı ile bir üst kuruma geçiş yapılabilir.
Mezuniyet Koşulları:  Sosyal Hizmet ve Danışmanlık bölümünden mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır:
İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve staj yapmak zorunludur.

Ölçme ve değerlendirme Yöntemleri:  Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.