Finans,Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası  Programı

PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER:

 

Programın Adı : Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

           

Programın Amacı :Menkul kıymetler ve sermaye piyasası programı finans sektörünün gelişimi ile birlikte ortaya çıkan mesleki bilgi ve uygulamalarla donanmış finans elemanı, uzmanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Finans sektörü hacim, araçlar, işlemler, piyasalar ve mevzuat gibi çeşitli yönleri ile hızla büyüyen ve karmaşık bir yapıya dönüşen bir sektördür. Finans sektörünün hızlı büyümesi tüm ülke ekonomilerinin gelişimi üzerindeki belirleyici konumunu daha da artırmıştır. Hem sektörün kendi içindeki gelişmeler hem de sektörün ekonomiler üzerinde artan belirleyici rolü bu sektörde çalışacak kişilerin de mesleki olarak daha yetkin olmalarını zorunlu kılmaktadır. Sektörün karmaşık yapısı ve önemi istenen mesleki yetkinliği belirleyen, sektörün olmazsa olmaz temel konularında gerekli bilgi ve etik yeterliliklerin artmasını da beraberinde getirmiştir. Günümüzde finans sektöründe çalışarak hayatını sürdürmek isteyen bir insanın,  temel etik değerler yanında mesleki mevzuat hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bununla birlikte, belirli bir seviyede matematik ve muhasebe de bilmesi lazımdır. Diğer yandan hızlı gelişen ekonomik ve finansal olayları anlayıp yorumlayabilecek ekonomi bilgisi yanında tekil olayları finans sektörü ve ekonominin bütünü içinde yorumlayabilecek yetkinlikte olması da beklenmektedir. Karmaşık finansal işlemleri ulusal ve uluslar arası piyasalarda gerçekleştirecek kişilerin, bu bilgi ve yetkinliklerini hem finansal araçlar ortaya konurken, hem finansal işlemler gerçekleştirilirken hatasız, eksiksiz ve zamanında gerekli özeni ortaya koyarak hayata yansıtabilmesi son derece önemlidir. Bu da mesleki bilgi yanında uygulamalı bir eğitimi gerektirir.

Okulumuz mezunları dikey geçiş ya da açık öğretim programları yolu ile eğitimlerini dört yıla tamamlayarak SPK Lisanslama Sınavları ve diğer dört yıllık diploma gerektiren alanlarda gerekli şartı sağlayabilmektedirler. Zaten iki yıl boyunca aldıkları eğitimler ister dikey geçiş yapsınlar ister açık öğretim programlarına devam etsinler, eğitimlerini sürdürmeleri artık onlar için çok daha kolay olmaktadır. .

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programının Misyonu: Misyonumuz; alanında uzman öğretim görevlileri temin etmek, program ile piyasa arasında katalizör görevi yapan zorunlu stajları (30 gün) devamlı kılmak, uygulamalı derslerle öğrencileri iş hayatına adapte etmektir.

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programının Vizyonu: Vizyonumuz; piyasada yetersiz miktarda bulunan kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak nitelikte olan bir program yaratmaktır.

Mezunlar; Bankalar, Sigorta Şirketleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, aracı kurumlar ve araştırma şirketlerinde çalışabilirler. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, sermaye piyasası alanında çalışanların mesleki yeterlilikleri, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla bu sektörde çalışmak isteyenler için uzmanlık sınavı zorunluluğu getirilmiştir. Sınavda başarılı olan bölüm mezunları "Müşteri Temsilcisi" , "Finans Uzman Yardımcısı" olabilirler.

Mezunlarının Başlıca Çalışma Alanları: Bankalar, Sigorta Şirketleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Aracı Kurumlar, Araştırma Kuruluşları.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Fakülteler – Lisans Programları

 • Aktüerya
 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Ekonometri
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Finans
 • İktisat
 • İşletme
 • İşletme-Ekonomi
 • İşletme Enformatiği
 • Lojistik Yönetimi
 • Muhasebe
 • Muhasebe Bilgi Sistemleri
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • Sermaye Piyasası
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman

 

 

DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

 

Bilgisayara Giriş

Bilgisayarın tarihi gelişimi Sve bilgisayar sisteminin özellikleri, bilgisayar donanımının işleyişi hakkındaki temel bilgi ve teknikler, bilgisayar iletişim sistemini kavrayabilme ve uygulaması

 

Genel İşletme

İşletmenin tanımı, işletmenin kuruluş amaçları, kuruluş şekilleri, işletmenin sınıflandırılması, türleri ve kapasitesi, işletmeler arası işbirliği şekilleri, işletmecilikte geçerli olan ilkeler,yönetim, pazarlama ve finansman fonksiyonları ile ilgili temel kavramlar.

 

İktisada Giriş I

İktisadın tanımı, yöntemi, temel kavramlar, arz ve talep kavramları, esneklikler, fayda, tüketici davranışları, üretim maliyetleri, üretici dengesi, piyasa dengesi, tam rekabet piyasası, tekel piyasası ve diğer eksik rekabet piyasaları.

 

Genel Muhasebe

Muhasebenin tanımı, muhasebenin ilkeleri, bilanço ve gelir tablosu, muhasebe defter ve belgeleri, muhasebe süreci, mal alım ve satım incelemelerinin sürekli envanter yöntemine göre kayıt edilmesi.

 

Sermaye ve Para Piyasaları

Piyasa kavramı ve çeşitleri, mali piyasa, para ve sermaye piyasaları, sermaye piyasası ile ilgili yasal düzenleme, para ve sermaye piyasalarında faiz hadleri, Türkiye’de faiz hadlerini etkiyen faktörler, sermaye piyasası kurulu, ödünç para verme işleri ile uğraşanlar, hisse senetleri ve tahviller.

 

Genel Hukuk Bilgisi

Hukuk kavramı, hukuk kurallarının niteliği ve hukuk sistemi, kamu hukuku ve özel hukuk dalları, hukukun kaynakları, hakkın tanımı ve türleri, hakkın kullanılması ve korunması, şahıs, şahıs türleri ve ehliyetler, borç ilişkisi ve sorumluluk, yargı ve türleri.

 

Matematik

Kümeler, sayılar denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyon kavramı, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, türev ve integral. Matris ve determinantlar.

 

Yabancı Dil I

To be fiili  (am, is, are) şahıs zamirleri, belirli ve belirsiz tanımlıklar, çoğul yapmanın kuralları, mülkiyet sıfatları, günlük objeler, sayılar, soru ve olumsuzlar, mülkiyet belirten ‘s, zıt sıfatlar, fiyatlar, geniş zaman, meslekler, saati sorma, boş zaman aktiviteleri, vardır, biraz, bazı, hiç, işaret sıfatları/zamirleri, yönler modal can, could, olmak fiili geçmiş zaman, sestesler, di-li geçmiş zaman, düzenli/düzensiz fiiller, okunmayan harfler.

 

Türk Dili I

Dil nedir? Dillerin millet hayatındaki yeri ve önemi. Ana dilimiz, tarihi evreleri. Dilimizle ilgili kurallar, edebi eserler, inceleme yöntemleri, sözlü ve yazılı anlatım çeşitleri, kuralları yazınsal metinlerin incelenmesi. Şiir okuma ve inceleme teknikleri. Türk şiirinde Garip Hareketi, yeniliğin değişik boyutları, yeni arayışlar. Ulusal marşımız mana önemi. Cumhuriyetin Onuncu, ellinci, Yetmiş beşinci yıl marşları.

 

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I

Türk devrimin diğer devrimlerden farkı, XIX. ve XX. Y.Y.da dünyadaki gelişmeler ve bunun Osmanlı İmparatorluğuna yansımasıyla ve Modern Türkiye Cumhuriyetinin kullanılmasını hazırlayan etkenler, Laik ve Modern Türkiye oluşturmak için yapılan çalışmalar, çok partili yasama geçiş çalışmaları ve Türkiye’de demokrasinin oluşumu çabaları Atatürkçü ideoloji.

 

 

II. YARIYIL

 

Bilgisayar Büro Programları

Bilgisayar teknolojisinin farklı amaçlarla kullanılacağı gerçeğini kavrayabilme, kelime işlem programını kullanabilme, çalışma tablosu programlarının kullanımı ve internetin kullanılmasını sağlayabilme, Office 2000, Word, Excel, Powerpoint uygulamaları.

 

Finansal Hizmetler Pazarlaması

Pazarlama kavramı; pazarlama yaklaşımları; işletme yönetiminde pazarlama yönetiminin yeri; pazarlama stratejisi; pazarın incelenmesi; pazarlama karması stratejileri.

 

İktisada Giriş II

Gayri safi milli hasıla-milli gelir ve hesaplanması, istihdam ve işsizlik, milli gelir ve istihdamı belirleyen faktörler, çarpan mekanizması, kapalı ve açık ekonomilerde milli gelir dengesi, para arzı, para talebi ve faiz, paranın değeri ve fiyatlar genel düzeyi, devletin ekonomik hayata müdahalesi, para ve maliyet politikaları.

 

Sermaye Piyasası Mevzuatı

Menkul kıymetler ve benzer diğer kavramlar; menkul kıymetlerin halka arzı ve satışı; menkul kıymetleri halka arz olunan  anonim ortaklıklar; teorik bakış yardımcı kuruluşlar; dogmatik hukuk yönünden sermaye piyasasında yardımcı kuruluşlar.

 

Şirketler Muhasebesi

Şirketlere ilişkin temel kavramlar, şirketlerin muhasebesine konu olan şirketlerin sınıflandırılması bağlı olduğu kanunlar yönünden sınıflandırılması, TTK’nda yer alan şirketler, borçlar kanunda yer alan şirketler, şirketler muhasebesine konu olan şirketlerde özellik gösteren iş konuları ve muhasebeleştirilmesi, kuruluş işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, tasfiye işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, birleştirme-devir işlemleri ve muhasebeleştirilmesi.

 

İstatistik

İstatistikle ilgili temel kavramlar, tarihsel gelişimi ve istatistikte kullanılan bilgisayar paket programları, istatistikte verilerin toplanması ve düzenlenmesi, frekans dağılımları, histogram ve frekans poligonu, grafikler, ortalamalar  (aritmetik ortalama, kareli ortalama, harmonik ortalama, geometrik ortalama)  mod ve medyan dağılma ölçüleri, standart sapma ve varyans, olasılık hesapları, binom ve normal dağılımlar.

 

Medeni ve Borçlar Hukuku

Hukuk kavramı. hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, hukukun sistemi, hak kavramı, hakkın tanımı, hak türleri, medeni hukuk kavramı, medeni hukuk terimi, medeni hukuk sistemi ve önemi, medeni hukuk kaynakları, başlangıç hükümleri, subjektif hüsniniyet, objektif hüsniniyet, şahsın hukuku, hakiki şahsiyet, gaiplik, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, hısımlık, ikametgah, şahsiyetin korunması, adı ve adın korunması, dernek, vakıf, aile hukuku, eşya hukuku, zilyetlik, mülkiyet. Sözleşmeler, sebepsiz zenginleşmeler, borçlar ifası ve tabi olduğu hükümler, borçların ifa edilmemesi ve borçlunun sorumluluğu ile temerrüdü, borçların sona ermesi, borçların üçüncü kişilere etkisi, borç ilişkilerinde çeşitli özel durumlar, alacağın temliki ve borcun nakli, borçlar kanununda düzenlenen sözleşmeler ve hükümleri.

 

Finans Matematiği

 

 

Faizin tanımı ile basit ve bileşik faiz çeşitlerinin formülleri, birbiriyle karşılaştırılması, diğer faiz türleri ile ilgili örnekler. İskontonun tanımı, çeşitleri ve bono değiştirme, kapital oluşturulması (plasman) konusunun niteliği ve çeşitleri. Amortisman konusunun incelenmesi. Cari hesaplar ile  doğru yöntem ve Hamburg yöntemleri. Tüm konularla ilgili örnek problem ve çözümler.

 

 

 

Yabancı Dil II

Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin temel seviyede gramer kuralları çerçevesinde alıştırma ve örneklerle geliştirilerek verilmesi.

 

Türk Dili II

Toplantı teknikleri. Roman, öykü ve şiirlerimizde Anadoluculuk. Toplumsal gerçekçilik. Is yazıları. Okuma, manası, kültür, anlamı, unsurları, güzel sözler edebiyatımızdaki yeri. Makale yazımı, panel, münazara. Bilgi ve düşünce yazıları, yazım teknikleri. Yalın söz, deyim, atasözü, vecize, mahalli  deyişler. Kitap tanıtımı. Günümüz şairlerinden bir şiir incelemesi.

 

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II

Atatürk ilkeleri ve uygulaması, II.dünya savaşı ve sonrası gelişmeler, Batı ile olan ilişkiler ve günümüze kadar siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmeler.

 

 

III. YARIYIL

 

İMKB İşlemleri

İMKB’nin görev ve yetkileri, potasyon ve borsada işlem görme, hisse senedi piyasası işlemleri, takas ve saklama, tahvil ve bono piyasası işlemleri, endeksler ve uluslararası Pazar.

 

Entegrasyon ve AB

Avrupa Birliği, Avrupa para birimi, Avrupa para birliğinin amacı, aşamaları ve matriht kriterleri, Avrupa para sistemi, Euro’ya geçiş ve üye ülkelerin durumu, finansal piyasalar ve özellikleri (Para ve sermaye piyasasının özellikleri, uluslararası finansal piyasalarda karşılıklı riskler, finansal piyasaların gelişimini etkileyen faktörler,) AB’liğine finansal entegrasyon, Euro’ya geçişin Avrupa finans sektörü üzerindeki etkileri, Türk sermaye piyasasının gelişimi ve AB’ye uyum.

 

Finansal Yönetim

Finansal yönetime giriş, finansal analiz, finansal pazarlama, stok ve nakit yönetimi, alacakların yönetimi, kısa süreli finansman, paranın zaman değeri, tek ödemeler, ödemeler serisi, tahvil değerlemesi, pay senedi değerlemesi, yatırım bütçelemesi, kaldıraç ve risk, risk ve gerekli getiri oranı, riskin Pazar fiyatı, sermaye tapısı, temettü politikası, uluslararası finansal yönetimin temel kavramları.

 

Ticaret Hukuku

Ticaret şirketleri, adi, komandit, anonim, kollektif şirketler, kurulmaları, işleyişleri, tasfiyeleri, kıymetli evrak, ticari senetler, havale, poliçe, keşidecinin durumu, muhatabın durumu, ciro, vade, tahvil, hamilin durumu, poliçe, çek, bono veya emre mükerrer senetler, kıymetli evrakın ziyai ve iptali.

 

 

Temel Analiz

Milli ekonominin analizi, sektör anaşizi, firma analizi, finansal analiz, değerleme yöntemleri.

 

Yönlendirilmiş Çalışma I

Araştırma yapılacak alanla ilgili olarak plan yapabilme, araştırma yapılacak alanla ilgili kaynak tarama, kaynaklara ulaşma ve kaynaklardan faydalanarak rapor hazırlayabilme.

 

SEÇMELİ DERSLER

 

Mesleki Yabancı Dil I

Özgeçmiş hazırlama, ticari yazışmalar, dış ticarette İnternet kullanımı, müşteriyi ikna etme, ileri seviye ticari İngilizce terimleri.

 

Uluslararası İktisat

Uluslararası ticaret teorisi tanımı ve teorinin varsayımları, amaçları, merkantilizm, arza dayalı uluslararası iktisat teorileri, mutlak üstünlük teorisi, karşılaştırmalı üstünlük teorisi,  (fırsat maliyeti, dönüşüm eğrileri) arz ve talebe dayalı uluslararası iktisat teorileri,teklif eğrileri, kayıtsızlık eğrileri, faktör donatımı teorisi, dış ticaret teorisi ve ekonomik büyüme analizleri, yansız büyüme dış ticareti artırıcı yönlü büyüme, dış ticarete karşı büyüme, ticaret hadleri ve refah ilişkileri.

 

Uluslararası  Finansman Yönetimi

 

Uluslararası para sistemi; ödemeler bilançosu; döviz piyasası; uluslararası finansta temel pirite koşulları; kur etkisine açıklık ve kur riskleri; kur etkisinin yönetimi; uluslararası sermaye piyasaları; uluslararası para piyasaları; dış ticaretin finansmanı ve dış ticaret belgeleri; dış ticarette finansman teknikleri; dolaysız yabancı sermaye yatırımları; uluslararası bankacılık; uluslararası işletme sermayesi yönetimi.

 

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Finansal sistemin yapısı ve finansal kurumlar, mevduat kabul eden finansal kurumlara genel bakış, mevduat kabul eden banka-dışı finansal kurumlar, mevduat kabul etmeyen finansal kurumlar, banka dışı finansal kurumlar ve finansal ürünler factoring, foraiting, leasing, döviz işlemleri ve yönetimi, konut finansmanında ipotek piyasaları ve ipotek bankacılığı, birinci ve ikinci ipotek piyasası ve konut finans modelinde ipotekli krediler, menkul kıymetleştirme sürecinde hizmet veren kurumlar, gelişmiş ülkelerde konut finansman uygulamaları  (A.B.D. ve Avrupa Birliğine üye ülkelerin finansal sistemleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleştirme,gelişmekte olan ülkelerde konut finansman uygulamaları).

 

Güncel Ekonomik Sorunlar

Türkiye’nin genel özellikleri, sektörün yapısı, Gümrük Birliği, Türkiye AB ilişkileri, Türkiye’de yaşanan ekonomik krizlerin nedenleri ve sonuçları.

 

IV. YARIYIL

Teknik Analiz

Hisse senedi fiyatı tahmin yaklaşımları, dow teorisi, temel trendler, ikincil trendler, küçük trendler, grafik çeşitleri, etkinlik testleri, destek ve direnç, grafik formasyonları, dönüşüm formasyonları, üçgenler, hareketli ortalama hesaplama yöntemleri, yatay piyasalarda kullanılan göstergeler, elliott dalga teorisi.

 

Mali Tablolar Analizi

Türleri, kullanıcıları, kullanım amaçları, bilanço, gelir tablosu, fon akım tablosu, kar dağıtım tablosu, net işletme sermayesi değişim tablosu, tanımı, düzenleme ilkeleri, örnekler ve düzenlemesi, finansal analiz, türleri, karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde analizi, trend analizi, oran analizi, analiz sonuçlarının yorumlanması.

 

Portföy Yönetimi

Endeks modelleri, pazarın etkinliği, sabit getirili menkul kıymetler, makro ekonomi ve sektör analizi, öz sermaye değerleme modelleri, finansal tablo analizi, portföy performans değerleme, emeklilik varlıklarının ve emeklilik fonlarının yönetimi.

Yönlendirilmiş Çalışma II

Araştırma yapılarak hazırlanan raporları sunabilme.

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

Mesleki Yabancı Dil II

Ticari yazışmalar, dış ticarette İnternet kullanımı, müşteriyi ikna etme, ileri seviye ticari İngilizce terimler.

 

İş Ahlakı

İş ahlakı ve sosyal sorumluluk ilişkisi, çoğulcu toplumlarda farklı değerlerin uyumu; iş yerinin sosyal davranış açısından değerlendirilmesi; uluslararası iş ortamlarında ortaya çıkan etik sorunlar; etik kuralların oluşturulması ve uygulanması.

 

Kambiyo ve Uluslararası İşlemler

Kambiyo ve kur sistemleri, kambiyonun tanımı, kambiyonun kontrolü, döviz kuru, serbest döviz, kur sistemleri, Türk kambiyo mevzuatı, Yürürlükteki kambiyo mevzuatı.

 

Türkiye Ekonomisi

Temel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerindeki ekonomik yapı, Türkiye ekonomisinin belli başlı dönemleri, kuruluş yılları  (sermaye kaynakları,üretim ve hizmetler sektörünün mevcut yapısı ve gelişimi), planlı dönem öncesi ve sonrası ekonomi politikalarındaki gelişmeler ve sektörel analiz  (dönemlere göre sermaye hareketleri, sektörel gelişmeler, dış ticaret, ulusal üretim).

 

 

Uluslararası Bankacılık

Uluslararası bankacılığa geçişi belirleyen faktörler, hizmet birimleri, gelişmekte olan ülkelerde bankacılık sektörüne etkileri, uluslararası bankacılık işlemleri ve faaliyetleri, klasik uluslararası bankacılık işlemleri, danışmanlık ve yönetim hizmetleri, uluslararası bankacılıkta pazarlama ve satış teknikleri.